picture

הרעיון הגדול

אל תאלצו לבחור

מאפיין ייחודי אחד בשאלון של לומינה ניצוץ הוא העובדה שהוא מודד את שני הקצוות הקוטביים בנפרד. רוב הכלים היונגיאניים, לעומת זאת, שואלים שאלות כגון "האם אתם מעדיפים ללכת למסיבות או להשאר בבית ולקרוא ספר?" האילוץ הזה לבחור פירושו שהלומד חייב להגדיר את עצמו או כמוחצן (חובב מסיבות) או כמופנים (קורא ספרים). עם לומינה ניצוץ, הלומדים אינם צריכים לבחור כי כל אחד מהקצוות הקוטביים נמדד באמצעות שאלה נפרדת. וכך הלומדים יכולים להגיד שהם אוהבים ללכת למסיבות וגם להישאר בבית ולקרוא ספר (או לא זה ולא זה). האפשרות הזאת מושגת גם באמצעות שימוש בסולם ליקרט בעל חמש הדרגות שמספק ללומדים אפשרויות נוספות על מנת שיוכלו להביע את השקפתם בצורה מדוייקת.

הרעיון הגדול - למדוד את שני הקצוות המקוטבים

רוב המודלים של חמשת הגורמים משתמשים אף הם בסולם ליקהרט. אבל בדרך כלל הם עדיין מודדים רק קצה מקוטב אחד. לדוגמה, החצנה אפשר למדוד באופן ישיר וחוסר החצנה נתפסת בדרך כלל כהסתגרות. באופן דומה, חביבות נמדדת והיעדרה נחשב כ"חוסר חביבות: (או ביקורתיות)

לעומת זאת, באמצעות לומינה ניצוץ, המשתתפים יכולים להיות בעלי תכונות בשני הקצוות המקוטבים. כשרוצים לעזור לאנשים בארגונים להתפתח, מחקרים רבים מראים שהיכולת לפתח את שני הקצוות המקוטבים ולשלב ביניהם מועילה מאוד.